เจ้าหน้าที่ IT Support

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด – วัฒนา, กรุงเทพฯ – วัน สต๊อป เซอร์วิส ดำเนินธุรกิจด้านบริหารงานบุคลากรให้กับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน ธนาคาร และ บริษัทชั้นนำของประเทศ และในปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานมากกว่า…… – งานประจำ – ฟูลไทม์

Open Original

Leave a Reply